Kariera

Poszukujemy kandydata na stanowisko ANALITYK KREDYTOWY

Zakres obowiązków:

Przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy

 •    Ocena i weryfikacja dokumentacji kredytowej
 •    Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej klientów
 •    Ocena ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji
 •    Przygotowywanie rekomendacji w tym warunków udzielenia kredytu  z oceną ryzyka,  na potrzeby procesu kredytowego dla właściwego organu decyzyjnego celem podjęcia decyzji kredytowej
 •    Opiniowanie zmian w politykach, produktach i wytycznych ryzyka kredytowego

Wymagania:

 •     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 2 lata)
 •     Umiejętność pracy w zespole
 •     Umiejętność dokonywania oceny finansowej i ekonomicznej podmiotu gospodarczego i rolnika
 •     Dokładność, sumienność  i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 •     Znajomość specyfiki i aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach
 •     Umiejętność rzeczowej dyskusji i argumentacji
 •     Asertywność w formułowaniu niezależnych, zwięzłych i przejrzystych opinii
 •     Umiejętność organizacji pracy własnej i priorytetyzacji zadań

Oferujemy:

 •    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 •    Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach
 •    Świadczenia socjalne
 •    Prywatną opiekę medyczną

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłania swoich dokumentów (CV i list motywacyjny) na adres mailowy: biuro@bskoscian.sgb.pl . Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem)  w związku z czym, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, Bank Spółdzielczy w Kościanie  z siedzibą w Kościanie  informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kościanie  ul. Rynek 23 64-000 Kościan , numer telefonu: 65 511 92 92 , email:  biuro@bskoscian.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem” W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bskoscian.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji. Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom uczestniczącym na zlecenie Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

 

FB