Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie

Dodano: 11 maja 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie zgodnie z § 15 Statutu zwołuje na dzień 17 maja 2023 r. /środa/ o godzinie 11,00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie, które odbędzie się w lokalu restauracji „Finezja” w Kościanie, ul. Szkolna 53.                                                                                                                                                                                     

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.        Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.

3.        Wybór Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.

4.        Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.        Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6.        Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

7.        Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

8.        Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2022 i sprawozdania z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.

9.        Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.

10.     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej w tym samooceny funkcjonowania za 2022 rok.

11.     Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2022.

12.     Przedstawienie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2022.

13.     Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023.

14.     Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2022r.

15.     Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i innymi materiałami.

16.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok,

b)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022rok,

c)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,

d)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,

e)    oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2022,

f)    oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2022,

g)   indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2022,

h)   kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za rok 2022,

i)     oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok

j)     podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Bank w roku 2022,

k)   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,

l)     zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023,

m)  przyjęcia wniosków z lustracji pełnej.

17.     Wolne głosy i wnioski.

18.     Przyjęcie wniosków Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.

19.     Zamknięcie obrad.

FB